لوگو سایت آموزش تیراندازی با آرش نوری
مشاور بدنسازی تیراندازی
الهه زارعان

مشاور بدنسازی تیراندازی

سوابق

. کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
. دانشجوی دکتری تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی
. سابقه مربیگری از سال ۸۲
. مربی تخصصی پرسنال ترینینگ در اولین دوره رسمی ایران

. مربیگری تخصصی قدرت و کاندیشنینک در اولین دوره تخصصی در ایران

. مربیگری آمادگی جسمانی از سال ۱۳۸۲
. مدرس رسمی فدراسیون آمادگی جسمانی

فرم درخواست مشاوره